ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Для цілей даного публічного договору купівлі-продажу наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні:

1.1.1. Договір - даний публічний договір купівлі-продажу, що передбачає продаж Товару невизначеному колу Покупців за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин OM books розміщений на веб-сайті: ombooks.com.ua

1.1.2. Товар - непродовольчі товари народного споживання (книжна продукція, аксесуари тощо), що на умовах даного Договору пропонуються до продажу на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) в Інтернет-магазині OM books.

1.1.3. Продавець - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно діючого українського та міжнародного законодавства, що є власником або розповсюджувачем Товару і за допомогою Інтернет-магазину OM books на веб-сайті: ombooks.com.ua має намір його продати.

Контактні дані та режим роботи Продавця зазначені у розділі «Контакти» на веб-сайті: ombooks.com.ua.

1.1.4. Сайт – веб-сайт: ombooks.com.ua, що використовується Продавцем на правах власності або інша онлайн-платформа, яку Продавець буде використовувати згідно відповідному Договору. Сайт функціонує таким, яким Ви його зараз бачите і який для Вас доступний.

Всі права на Сайт є і повинні залишатись власністю Продавця.

1.1.5. Відвідувач Сайту — фізична особа, що відвідує веб-сайт: ombooks.com.ua без мети розміщення замовлення. Доступ Відвідувача до Сайту і його використання означає згоду Відвідувача бути обмеженим дією цього Договору.

1.1.6. Користувач — фізична особа, відвідувач Сайту, що бажає розмістити замовлення і здійснює реєстрацію на веб-сайті:ombooks.com.ua.

1.1.7. Покупець - будь-яка дієздатна особа, що в порядку, передбаченому даним Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення і розмістила замовлення Товарів на веб-сайті:ombooks.com.ua.

1.1.8. Отримувач Товару - будь-яка дієздатна особа, що визначена Покупцем у відповідному замовленні на Товар в якості отримувача Товару.

1.2. Для цілей даного Договору всі зазначені в п.1.1. даного Договору терміни використовуються виключно у значенні, обумовленому в п.1.1. даного Договору, незалежно від використання цих термінів в однині або множині, або в інших граматичних формах, відмінках та/або конструкціях.

1.3. Всі інші терміни, що окремо не визначені в даному Договорі, сприймаються і тлумачаться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, встановлених даним Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний ним Товар, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.

2.2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передання) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.

3. ВИБІР ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає в Інтернет-магазині OM books наявний та запропонований до продажу Товар та:

- натискає кнопку «Додатки до кошика» та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Надіслати замовлення», в якій, зокрема обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару (у випадку, якщо Покупець бажає отримати Товар з доставкою), прізвище, ім’я та по-батькові отримувача Товару (у випадку, якщо отримувати Товар буде Отримувач Товару),

3.2. Після заповнення форми «Надіслати замовлення», Покупець обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами даного Договору, і у випадку прийняття (акцептування) цих умов в повному обсязі - натискає кнопку «Надіслати замовлення», що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар.

3.3. Даний Договір вважається укладеним, а пропозиція Продавця щодо укладання даного Договору (оферта) повністю прийнятою (акцептованою) Покупцем з моменту натискання Покупцем кнопки «Надіслати замовлення», на веб-сайті:ombooks.com.ua Інтернет-магазину OM books.

3.4. Натисканням на кнопку «Надіслати замовлення» Покупець підтверджує свою повну і цілковиту згоду з усіма умовами даного Договору без виключення, в тому числі із умовами щодо доставки та оплати Товару за цінами, вказаними на веб-сайті:ombooks.com.ua Інтернет-магазину OM books на дату укладання Покупцем даного Договору.

3.5. Натисканням на кнопку «Надіслати замовлення» Покупець підтверджує, що він у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог ч.2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем про:

- контактні дані та режим роботи Продавця;

- основні характеристики та споживчі властивості обраного Покупцем Товару;

- вартість обраного Покупцем Товару, а також вартість його доставки Покупцю;

- спосіб, порядок та умови оплати і доставки обраного Покупцем Товару;

- порядок прийняття претензій;

- період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору;

- порядок розірвання даного Договору;

- інші умови на яких Товар пропонується до продажу.

3.6. Натисканням на кнопку «Надіслати замовлення» Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Товару.

3.7. Натискання Покупцем на кнопку «Надіслати замовлення» вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов даного Договору без виключень, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем і прирівнюється у відповідності з ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України до заключення сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що представлені у цьому Договорі.

3.8. У випадках, передбачених чинним законодавством України, даний Договір укладається у письмовій формі.

3.9. Термін обробки та оформлення Продавцем направленого Покупцем Замовлення на Товар становить до 2 (Двох) робочих днів з дати заповнення та направлення Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.- п.3.2. даного Договору, форми такого Замовлення на Товар. В разі, якщо зазначене Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого після вихідного або святкового робочого дня. В разі, якщо Покупець зробив замовлення на товар, якого немає у наявності або поставка якого очікується, термін може збільшуватись, про це Продавець має окремо повідомити Покупця.

3.10. Замовлення на Товар, заповнене та направлене Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.- п.3.2. даного Договору, оформляється Продавцем у електронному листі на надходить Покупцю на вказану при оформленні замовлення електронну пошту.

3.11.Протягом строку, встановленого п.3.9. даного Договору, Продавець зобов’язується:

- присвоїти направленому Покупцем Замовленню на Товар порядковий номер;

- направити на адресу електронної пошти, вказану Покупцем у цьому Замовленні на Товар, автоматичне електронне повідомлення про обробку цього Замовлення на Товар, в якому вказується порядковий номер цього Замовлення на Товар, присвоєний Продавцем.

3.12. У випадку, якщо Покупець у Замовленні на Товар обрав безготівковий спосіб оплати Товару, то протягом строку, встановленого п.3.9. даного Договору, Продавець зобов’язується направити на зазначену Покупцем у такому Замовленні на Товар адресу електронної пошти рахунок на оплату замовленого Покупцем Товару.

3.13. Покупець має право, повідомивши про це Продавця, в односторонньому порядку відмовитись від даного Договору протягом всього строку з моменту його укладання (акцепту Покупцем оферти Продавця) до моменту відправки замовленого Товару службами поштової відправки. Якщо Покупець бажає розірвати Договір після відправки Товару, Покупець має відшкодувати Продавцю суму коштів, витрачену Продавцем на відправку та повернення Товару.

3.14. Доступ Відвідувача до Сайту і його використання означає згоду Відвідувача бути обмеженим дією цього Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ

4.1. Покупець має право:

4.1.1. вимагати від Продавця повного та належного виконання умов даного Договору;

4.1.2. відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар;

4.1.3. у разі виявлення недоліків придбаного Товару, які виникли з вини Продавця (виробничий брак) вимагати від Продавця - або пропорційного зменшення ціни Товару, або безоплатного усунення недоліків Товару, або відшкодування витрат на усунення недоліків Товару. Фото з недоліками ;

4.1.4. у разі виявлення недоліків придбаного Товару, які виникли з вини служби доставки (пошкодження товару під час доставки), Покупець повинен скласти претензію на ім’я служби доставки та вимагати у них компенсації пошкоджень. У зв’язку з цим ми рекомендуємо оглядати Товар після отримання у присутності працівників служби доставки, щоб вчасно виявити проблему та мати змогу отримати відшкодування;

4.1.5. відмовитися від даного Договору в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;

4.1.6. розірвати даний Договір в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;

4.1.7. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

4.2. Покупець зобов’язується:

4.2.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;

4.2.2. перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись із вартістю Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині OM books, способами та порядком її оплати;

4.2.3. перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись із вартістю та способами доставки Товару на сторінці «Оплата та доставка» на веб-сайті:ombooks.com.ua Інтернет-магазину OM books.

4.2.4. в порядку та на умовах, встановлених даним Договором прийняти замовлений якісний та комплектний Товар;

4.2.5. у строки в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, оплатити вартість замовленого Товару;

4.2.6. Протягом 5 днів після надходження Товару на поштове відділення забрати його.

Якщо Покупець не забирає товар:

4.2.6.1. що був відправлений за передплатою, через 5 днів служба доставки може почати стягувати плату за зберігання, а через 30 днів - ліквідувати посилку. Відшкодування вартості такого Товару неможлива, так як він був втрачений не з вини Продавця;

4.2.6.2. що був відправлений післяплатою, через 5 днів служба доставки може почати стягувати плату за зберігання, Продавець може повернути Товар назад і при наступному замовленні запропонувати Покупцю лише метод оплати - передплата.

4.2.7. виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

4.3. Продавець має право:

4.3.1. в залежності від ринкової кон’юнктури періодично переглядати та змінювати вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині OM books;

4.3.2. проводити Розпродажі уціненого і пошкодженого товару та пропонувати Акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай;

4.3.3. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

4.3.4. надавати Відвідувачу Сайту, невиключну, відкличну і без права субліцензування ліцензію на доступ та використання Сайту ombooks.com.ua на девайсах Відвідувача, а також на використання будь-якого контенту, що є на Сайті з некомерційною метою.

4.4. Продавець зобов’язується:

4.4.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;

4.4.2. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар та його вартість шляхом розміщення цієї інформації на веб-сайті: ombooks.com.ua Інтернет-магазину OM books;

4.4.3. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про вартість та способи доставки Товару шляхом розміщення цієї інформації на сторінці «Оплата/доставка» на веб-сайті:ombooks.com.ua Інтернет-магазину OM books;

4.4.4. у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити доставку замовленого Покупцем Товару до місця зазначеного Покупцем і у спосіб обраний Покупцем у відповідному Замовленні на такий Товар;

4.4.5. у разі розірвання даного Договору протягом встановленого цим Договором та нормами чинного законодавства України терміну, повернути йому грошові кошти, сплачені за Товар у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором (за умови, що Товар ще не був відправлений. Якщо Товар вже був відправлений, кошти повертаються за вирахуванням суми, яку Продавець витратив на відправку та повернення Товару);

4.4.6. виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

5. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині OM books, наводиться на веб-сайті:ombooks.com.ua Інтернет-магазину OM books (невід’ємна частина даного Договору) і встановлюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.2. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині OM books, включає в себе всі податки, збори та будь-які інші, в тому числі неподаткові, обов’язкові платежі.

5.3. Продавець має право проводити сезонні або будь-які інші види розпродажів Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині OM books (далі - Розпродаж).

5.4. Продавець має право пропонувати Покупцям придбати одразу декілька Товарів чи їх поєднання, а також пропонувати Покупцям у разі придбання конкретного визначеного Продавцем Товару придбати інший визначений Продавцем Товар за зниженою вартістю (далі - Акційні пропозиції). При цьому Продавець на веб-сайті: ombooks.com.ua Інтернет-магазину OM books обов’язково додатково зазначає наступну інформацію (невід’ємна частина даного Договору):

- зміст та вартість Акційної пропозиції;

- умови прийняття Акційної пропозиції, зокрема строк її прийняття, а також будь-які обмеження щодо її прийняття, включаючи обмеження щодо кількості запропонованих для придбання на таких умовах Товарів.

5.5. Вартість Товару, замовленого Покупцем, дорівнює для цього Покупця вартості цього Товару зазначеній на веб-сайті: ombooks.com.ua Інтернет-магазину OM books на момент укладання цим Покупцем даного Договору (акцепту цим Покупцем оферти Продавця).

5.6. З моменту укладання Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) Продавець не має права жодним чином та за жодних умов змінювати чи будь-яким іншим чином переглядати для цього Покупця вартість замовленого ним Товару, а також вартість його доставки.

5.7. Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, у вартість цього Товару може включатися вартість його доставки до місця та у спосіб, визначені Покупцем у відповідному Замовленні на Товар. При цьому у розрахунковому документі на Товар (квитанція, товарний чи касовий чек), що передається Покупцю разом із доставленим Товаром, вартість Товару і вартість доставки зазначаються як окремо, так і разом.

5.8. Шляхом заповнення форми «Надіслати замовлення» Покупець на власний розсуд обирає один із зазначених у розділі «Оплата/доставка» на веб-сайті: ombooks.com.ua Інтернет-магазину OM books (невід’ємна частина даного Договору) способів оплати вартості замовленого ним Товару включаючи вартість його доставки (якщо Покупець замовив Товар з доставкою).

5.9. Оплата вартості замовленого Товару, вартість якого перевищує 49 999,99 грн, здійснюється Покупцем лише шляхом безготівкового розрахунку.

5.10. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору.

5.11. Всі розрахунки за даним Договором здійснюються виключно у національній валюті України.

5.12. Оскільки Покупець або Отримувач Товару користується послугами третіх осіб для здійснення платежів (банки, платіжні системи, тощо), Продавець не здійснює контроль за цими сервісами.

6. ДОСТАВКА ТА ВРУЧЕННЯ (ПЕРЕДАННЯ) ТОВАРУ

6.1. Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, Продавець зобов’язується у строк, вказаний у відповідному автоматичному електронному повідомленні про обробку Замовлення Покупця на Товар, але в будь-якому випадку не пізніше 30 (Тридцяти) календарних днів з моменту укладання Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) доставити Покупцю або Отримувачу Товару та вручити (передати) замовлений Товар у місці доставки Товару, зазначеному Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.

6.2. Доставка Товару здійснюється Продавцем у спосіб та до місця, визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.

6.3. Отримувачем Товару замовленого Покупцем є Покупець або Отримувач Товару.

6.4. Вартість доставки замовленого Покупцем Товару визначається в залежності від місця і способу доставки, зазначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.

6.5. Інформація щодо вартості та можливих способів доставки Товару (невід’ємна частина даного Договору) міститься на сторінці «Оплата/доставка» на веб-сайті: ombooks.com.ua Інтернет-магазину OM books.

6.6. Доставка замовленого Покупцем Товару здійснюється Продавцем за допомогою залучених Продавцем на партнерських засадах кур’єрів та служб доставки в залежності від визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар місця і способу доставки.

6.7. Перелік залучених Продавцем на партнерських засадах кур’єрів та служб доставки (невід’ємна частина даного Договору) міститься на сторінці «Оплата/доставка» на веб-сайті: ombooks.com.ua Інтернет-магазину OM books.

6.8. Доставка та вручення (передання) замовленого Товару засобами служби доставки ТОВ «Нова Пошта» здійснюється за даним Договором з урахуванням особливостей умов доставки вантажів, встановлених ТОВ «Нова Пошта» (http://novaposhta.ua).

6.9. Товар відправляється Покупцю або Отримувачу Товар в упакованому вигляді.

6.10. Разом із Товаром Продавець зобов’язується передати Покупцю або Отримувачу Товару відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанцію, товарний чи касовий чек) з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

6.11. Вручення (передання) замовленого Товару Покупцю або Отримувачу Товару здійснюється виключно за наступних умов:

- оплати Покупцем ста відсотків вартості такого Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором;

- пред’явлення Покупцем або Отримувачем Товару документу, що посвідчує його особу.

6.12. Під час вручення (передання) замовленого Товару Покупцю або Отримувачу Товару Продавець або залучені Продавцем на партнерських засадах кур’єри та служб доставки, що здійснили доставку такого Товару, в присутності Покупця проводять перевірку відповідності Товару Замовленню на цей Товар, направленому Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. даного Договору.

6.13. У випадку, якщо замовлений Товар не відповідає відповідному направленому Покупцем Замовленню на цей Товар або Товар є неякісним, некомплектним чи має якісь недоліки, Покупець має право за власним вибором:

- або відмовитись від даного Договору;

- або вимагати обміну (заміни) цього Товару на такий самий Товар належної якості відповідно до направленого Покупцем Замовлення на Товар чи на інший аналогічний Товар, з числа Товарів наявних у продажу в Інтернет-магазині OM books.

6.14. Якщо замовлений Товар є якісним, комплектним та повністю відповідає відповідному направленому Покупцем Замовленню на цей Товар, Покупець або Отримувач Товару підписує документ встановленої форми залученої Продавцем на партнерських засадах служби доставки.

6.15. Підпис Покупця або Отримувача Товару на другому примірнику бланка Замовлення на Товар є беззастережним підтвердженням наступних фактів:

- отримання замовленого Товару Покупцем або Отримувачем Товару;

- відповідність замовленого Товару направленому Покупцем Замовленню на цей Товар;

- відсутність у Покупця претензій щодо якості та комплектності замовленого Товару.

6.16. Ризик випадкового знищення, втрати або пошкодження замовленого Товару переходить до Покупця з моменту вручення (відправлення поштовими службами) цього Товару Покупцю або Отримувачу Товару.

6.17. Даний Договір вважається виконаним в момент вручення (передання) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем комплектного Товару належної якості, що повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар.

6.18. Відмова Покупця або Отримувача Товару від прийняття замовленого Товару, що є якісним, комплектним та повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар та/або відмова Покупця або Отримувача Товару від підписання другого примірника оформленого бланка Замовлення на цей Товар вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору, окрім зобов’язань з повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар (у випадку якщо такі кошти були сплачені).

6.19. Оскільки Покупець або Отримувач Товару користується послугами третіх осіб (служби поштової та кур’єрської доставки), Продавець не здійснює контроль за цими сервісами.

7. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, ПОРЯДОК ПРЕД`ЯВЛЕННЯ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ ПОКУПЦЯ

7.1. Продавець зобов’язується передати Покупцю замовлений ним Товар належної якості, придатний для використання з тією метою, з якою такий Товар звичайно використовується.

7.2. Якість Товару повинна відповідати вимогам, встановленим для такої категорії Товарів у відповідних нормативно-правових актах і нормативних документах.

8. ОБМІН ТА ЗАМІНА ТОВАРУ

8.1. Покупець має право протягом строку, встановленого чинним законодавством України, обміняти Товар належної якості на аналогічний у Продавця, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

8.2. Обмін Товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби та ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим Товаром.

8.3. Перелік Товарів, що не підлягають обміну та поверненню з підстав, зазначених у п.8.1. даного Договору, затверджується Кабінетом Міністрів України (zakon4.rada.gov.ua/laws/show/172-94-п).

Будь ласка, зверніть увагу, що обмін/повернення друкованих видань (книг, журналів, настільних ігор) належної якості не відбувається.

8.4. Вимоги Покупця про обмін Товару належної якості, а також вимоги Покупця про обмін (заміну) Товару з істотними недоліками, за наявності у Продавця Товару, необхідного для здійснення обміну чи заміни, підлягають негайному задоволенню Продавцем, але в будь-якому разі не пізніше 14 (Чотирнадцяти) робочих днів з моменту отримання від Покупця зазначеної в п.8.4. даного Договору заяви.

8.5. Обмін Товару належної якості, а також обмін (заміна) Товару з істотними недоліками провадиться Продавцем за наявності у Покупця відповідного розрахункового документа встановленої форми (квитанції, товарного чи касового чека), що підтверджує продаж Товару Покупцю, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

8.6. Якщо на момент звернення Покупця до Продавця із вимогою про обмін Товару належної якості на інший аналогічний Товар необхідного Покупцю для обміну Товару не виявиться у продажу в Інтернет-магазині OM books, Покупець має право:

- або обміняти придбаний Товар на будь-який інший Товар з числа Товарів наявних у продажу в Інтернет-магазині OM books із відповідним перерахуванням вартості Товару згідно чинного законодавства України;

- або розірвати даний Договір в порядку, встановленому Розділом 9 даного Договору.

- або здійснити обмін отриманого Товару на інший аналогічний Товар при першому ж його надходженні у продаж в Інтернет-магазині OM books. При цьому Продавець зобов’язується у день надходження такого Товару у продаж повідомити про це Покупця.

8.7. Повернення Покупцем Товару належної якості, а також повернення Покупцем Товару з істотним недоліками у зв’язку із обміном або заміною такого Товару здійснюється в порядку, встановленому Розділом 10 даного Договору.

8.8. Товар, що продано у Розпродажі як Товар з уцінкою (Товар зі зниженою ціною через пошкодження, інформація про пошкодження вказана при купівлі товару) обміну і поверненню не підлягає.

9. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Покупець має право розірвати даний Договір у випадках і в строки, встановлені чинним законодавством України, повідомивши про це Продавця в порядку, встановленому п.9.2. даного Договору.

9.2. Повідомленням про розірвання даного Договору вважається заява Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар, направлена Продавцю в порядку, встановленому п.11.1. даного Договору.

9.3. Даний Договір вважається розірваним з моменту отримання Продавцем заяви Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар.

9.4. Для здійснення свого права на розірвання даного Договору Покупець повинен обов’язково зберегти і пред’явити Продавцю відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує придбання Товару, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

9.5. Розірвання Покупцем даного Договору має наслідком повернення ним придбаного (отриманого) Товару Продавцю в порядку, встановленому Розділом 10 даного Договору.

10. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

10.1. У випадку розірвання даного Договору Покупцем, у випадку обміну Покупцем Товару належної якості чи обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками Покупець негайно повідомляє Продавця про місце (адресу), де Товар може бути повернений, але виключно в межах населеного пункту, в який здійснювалась доставка зазначеного Товару за замовленням Покупця.

10.2. У разі, якщо доставка Товару Покупцю здійснювалась засобами служби доставки ТОВ «Нова Пошта», Покупець повертає Товар Продавцю у такий самий спосіб на адресу, яку продавець вкаже у електронному листі.

10.3. У випадку розірвання даного Договору Покупцем, у випадку обміну/повернення Товару належної якості Покупець здійснює доставку Товару до Продавця за рахунок Покупця.

10.4. Повернення Товару повинно відбуватися Покупцем в оригінальній упаковці, в якій він або Отримувач Товару отримав цей Товар.

10.5. Повернений Товар повинен відповідати наступним вимогам: він не використовувався, збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби та ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим Товаром.

11. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ СПЛАЧЕНИХ ЗА ТОВАР, ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ПОКУПЦЯ

11.1. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару, здійснюється Продавцем на підставі письмової заяви Покупця/його належним чином уповноваженого представника, врученої особисто представнику Продавця або направленої на електронну адресу Продавця, зазначену у розділі «Контакти» на веб-сайті:ombooks.com.ua Інтернет-магазину OM books.

11.2. До зазначеної в п.11.1. заяви Покупцем обов’язково додається:

- відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанція, товарний чи касовий чек), що підтверджує придбання Товару, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

11.3. Повернення Покупцю/його належним чином уповноваженому представнику сплачених грошових коштів за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару здійснюється Продавцем одним із наступних способів, в залежності від способу доставки та вручення такого Товару, а також способу оплати за Товар:

11.3.1. За умови готівкової оплати Товару, якщо доставка та вручення Товару здійснювалась Продавцем власними силами:

- перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок, відкритий Покупцем в установі банку, в тому числі картковий рахунок, вказаний Покупцем у заяві, зазначеній в п.11.1. даного Договору.

11.3.2. За умови готівкової оплати Товару, якщо доставка та вручення товару здійснювалась за допомогою залучених Продавцем на партнерських засадах кур’єрів та служб доставки:

- перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок, відкритий Покупцем в установі банку, в тому числі картковий рахунок, вказаний Покупцем у заяві, зазначеній в п.11.1. даного Договору;

або перерахування Покупцю відповідної суми грошових коштів готівкою за допомогою залучених Продавцем на партнерських засадах кур’єрів та служб доставки з урахуванням того що комісійні витрати несе Покупець.

11.3.3. За умови безготівкової оплати Товару шляхом банківського переказу Покупцем відповідної суми грошових коштів, що дорівнює вартості Товару, на поточний рахунок Продавця:

- шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів, що дорівнює вартості Товару, на банківський рахунок Покупця, або на банківський рахунок належним чином уповноваженого представника Покупця (за умови надання Покупцем своєму представнику таких повноважень).

11.4. У випадку, якщо у зазначений в п.11.1. даного Договору заяві Покупець не обрав жодний із визначених в п.11.3. способів повернення йому сплачених грошових коштів за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару, або не вказав відкритий в установі банку рахунок для здійснення зазначених розрахунків із ним, вважається що Продавець вибирає засіб повернення коштів.

11.5. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар, здійснюється Продавцем за умови повернення Покупцем такого Товару в порядку, встановленому Розділом 10 даного Договору.

11.6. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару Продавцем на підставі ст. 9, ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів», здійснюється не пізніше 7 (Семи) банківських днів з моменту отримання від Покупця зазначеної в п.11.1. даного Договору заяви та повернення Товару.

11.7. При розірванні даного Договору Покупцем, відмови Покупця від даного Договору, обміні Покупцем Товару належної якості, обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками перерахунок вартості Товару здійснюється у випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.8. При обміні Покупцем Товару належної якості та обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками на інший Товар Продавець здійснює розрахунки із ним в порядку, передбаченому Розділом 11 даного Договору.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОДАВЦЯ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. За порушення своїх зобов’язань за даним Договором Продавець несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

12.2. Продавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

12.3. Для цілей даного Договору під обставинами непереборної сили розуміються зовнішні і надзвичайні події, що не існували на момент укладання даного Договору і виникли незалежно від волі Продавця, за умови, що Продавець не міг передбачити настання таких обставин чи перешкодити їх виникненню за допомогою засобів, застосування яких справедливо вимагати й очікувати.

12.4. Обставинами непереборної сили визнаються, в тому числі, але не обмежуючись: землетруси, пожежі, повені, епідемії, епізоотії, забруднення радіацією чи будь-яким ядерним джерелом, транспортні катастрофи, воєнні дії, повстання, масові заворушення, революції, страйки, терористичні акти, соціальні конфлікти, рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, блокади, ембарго, міжнародні санкції тощо.

12.5. У випадку втрати Продавцем можливості виконувати свої зобов’язання за даним Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, Продавець зобов’язується негайно повідомити Покупця про виникнення, вид і можливу тривалість подій, що перешкоджають належному виконанню зобов’язань за даним Договором, у строк протягом 5 (П’яти) робочих днів з дня настання таких обставин.

12.6. Всі спори та розбіжності, що виникають між Покупцем та Продавцем стосовно здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором, вирішуються шляхом проведення перемовин.

12.7. У випадку недосягнення домовленостей з приводу предмета спору шляхом проведення перемовин, всі спори та розбіжності між Покупцем та Продавцем щодо здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Даний Договір є публічним договором (офертою) роздрібної купівлі-продажу Товару на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин OM books.

13.2. Період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору встановлюється 1 cічня 2021 р. і по 1 січня 2025 р. включно.

13.3. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і зміна умов даного публічного Договору може бути здійснена Продавцем в будь-який момент без додаткового попередження Покупця.

13.4. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і зміна умов даного публічного Договору, не можуть бути підставою для:

-будь-якого перегляду або зміни умов чи припинення договорів, що вже були укладені Продавцем із Покупцями на умовах даного публічного Договору;

-відмови Продавця від взятих на себе зобов’язань за договорами, що вже були укладені із Покупцями на умовах даного публічного Договору.

13.5. Умови пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і умови даного публічного Договору, є однаковими для всіх Покупців.

13.6. Пропозиція (оферта) Продавця щодо укладання даного публічного Договору вважається прийнятою Покупцем в повному обсязі з моменту укладання Покупцем даного публічного Договору в порядку, встановленому п.3.3. даного Договору.

13.7. Укладання даного публічного Договору (акцепт Покупцем оферти Продавця) вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов даного публічного Договору без виключень, в тому числі істотних умов, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.

13.8. Підтвердженням факту укладання даного публічного Договору є зазначене в п.3.11. даного публічного Договору надіслане Продавцем Покупцю автоматичне електронне повідомлення про обробку Замовлення на Товар.

13.9. Повна інформація про Товар, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині OM books на умовах даного публічного Договору, а також інформація, зазначена в п.3.5. даного Договору, міститься на веб-сайті: ombooks.com.ua Інтернет-магазину OM books.

13.10. Визнання недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність окремих умов даного публічного Договору не має наслідком визнання будь-яких інших умов даного публічного Договору недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність.

14. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

14.1. Заповнюючи форму «Надіслати замовлення» та/або проходячи процедуру реєстрації на веб-сайті Інтернет-магазину OM books Покупець вказує певні особисті дані (прізвище, ім’я, адреса електронної пошти, контактний телефон, адреса доставки товару тощо) та надає свою повну цілковиту та безстрокову згоду на:

- внесення Продавцем (власник та розпорядник бази персональних даних) в базу персональних даних «Покупці» наданої Покупцем інформації, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними;

- поширення Продавцем інформації про Покупця, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, третім особам, в тому числі залученим Продавцем кур’єрам та службам доставки, виключно в цілях, передбачених п.14.3. даного Договору;

- поширення Продавцем інформації про Покупця, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

14.2. Укладаючи даний публічний Договір Покупець надає свою повну цілковиту та безстрокову згоду на отримання від Продавця за допомогою SMS, електронної пошти, соціальних мереж тощо інформаційних повідомлень про новини Інтернет-магазину OM books, а також про Акційні пропозиції та Розпродажі Товарів, що проводяться Продавцем в Інтернет-магазині OM books. При цьому Покупець має право в будь-який час відмовитись від отримання зазначених інформаційних повідомлень шляхом переходу за відповідним посиланням у отриманому електронному листі або звернувшись до Продавця будь-яким зручним способом, вказаним у розділі «Контакти» Сайту ombooks.com.ua.

14.3. Заповнюючи форму «Надіслати замовлення» та/або проходячи процедуру реєстрації на веб-сайті: ombooks.com.ua Інтернет-магазину OM books Покупець надає свою повну цілковиту та безстрокову згоду на обробку та використання Продавцем інформації про Покупця, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, виключно в наступних цілях:

- з метою реєстрації та ідентифікації Покупця в Інтернет-магазині OM books;

- з метою поновлення пароля реєстрації Покупця в Інтернет-магазині OM books;

- в маркетингових цілях, а саме: повідомлення Покупця за допомогою SMS, електронної пошти, соціальних мереж, месенджерів тощо про новини Інтернет-магазину OM books, Акційні пропозиції та Розпродажі Товарів, що проводяться Продавцем в Інтернет-магазині OM books, здійснення аналізу ринку споживання Товару, визначення кола потенційних Покупців, визначення потреб потенційних Покупців у Товарах, що пропонуються до продажу тощо;

- з метою сумлінного виконання Продавцем своїх договірних зобов’язань перед Покупцем, в тому числі зобов’язань щодо доставки Товару;

- з метою виконання Продавцем вимог чинного законодавства України, в тому числі законодавства про захист прав споживачів.

14.4. Також Продавцем можуть збиратися наступні види даних:

14.4.1. Файли cookie — когда Відвідувач заходить на Сайт ombooks.com.ua, ми можемо відправляти один або декілька файлів cookie на його комп’ютер або інший пристрій. Файли cookie використовуються для підвищення якості користування Сайтом: зберігати налаштування Користувача, відстежувати певні користувацькі тенденціїї, наприклад, популярні Товари, сторінки тощо.

14.4.2. Інформація про відвідування Сайту може бути зафіксована додатками або за допомогою іншого ПО на наші сервери в цілях виконання договорів, що заключаються. Журнали сервера можуть фіксувати наступну інформацію: IP-адресу, тип і мову браузера, дата і час запиту, а також один або декілька файлів cookie, за якими можна визначити браузер чи акаунт.

14.4.3. Повідомлення Користувачів, як Продавець отримує будь-яким із способів, вказаних у розділі «Контакти», Продавець може зберігати для обробки запитів, відповіді на питання та подальшого покращення діяльності.

14.4.4. Деякі Товари і Послуги можуть бути пов’язані з іншими сайтами. Особиста інформація, яки Покупець надає цим Сайтам може бути передана від них Продавцю і навпаки для надання Товарів і Послуг. Ми опрацьовуємо таку інформацію згідно положенням даного Договору.· 14.4.5. Програмне забезпечення, розроблене третіми особами, використовується для обробки даних з Сайту ombooks.com.ua згідно положенням даного Договору

14.4.6. Дана політика конфіденційності діє лише для Сайту ombooks.com.ua. Продавець не контролює сайти, що використовують інформацію з нашого Сайту або на які ведуть посилання з нашого Сайту.

14.5. Кожен Відвідувач Сайту може заборонити прийом усіх файлів cookie або зробити інші налаштування. Просимо зауважити, що деякі сервіси Сайту ombooks.com.ua можуть працювати без файлів cookie некоректно.

14.6. Продавець вживає необхідних заходів для того, щоб убезпечити Сайт і дані наших Користувачів, що зберігаються на Сайті, від несанкціонованих спроб доступу, зміни, розкриття чи знищення.

14.7. На правовідносини, що виникають із даного публічного Договору, поширюються положення ст.633 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», Правил продажу товарів на замовлення та поза торгівельними або офісними приміщеннями, затверджених Наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 р. №103.

14.8. З усіх питань, що не знайшли свого відображення в даному публічному Договорі, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.